The Chongqing Major Qualifiers / Open Qualifier #1 / China