Full Highlights Team Empire vs Alliance [BO3] https://www.youtube.com/watch?v=EXhYPPyslPk Thank you for watching.

Match 11/28/15, 7:36 AM

Highlights OG vs Team Empire [BO3] https://www.youtube.com/watch?v=1YyMz8YUIwk Thank you for watching

Match 11/28/15, 4:55 AM

Highlights Alliance vs 4C&L https://www.youtube.com/watch?v=Lk7Foybk8Es

Match 11/27/15, 7:20 PM

Full highlights Vega vs Empire https://www.youtube.com/watch?v=fqAeRXlK9TA

Match 11/27/15, 12:14 PM

Highlights 4C&L vs Vega - Game 1: https://www.youtube.com/watch?v=_vFoz1MO2DE - Game 2: https://www.youtube.com/watch?v=BR3J22PY9ss - Game 3: https://www.youtube.com/watch?v=bZU4d98uNLM

Match 11/27/15, 8:43 AM

Highlights 4C&L vs MFF https://www.youtube.com/watch?v=fPKexmZMKes

Match 11/26/15, 6:38 PM

Highlights Vega vs Empire https://www.youtube.com/watch?v=AKDEz5FbobE

Match 11/26/15, 5:53 PM