Start
Stream

VCS - 95512 - Trực tiếp VCS Mùa Xuân 2018 - Tuần 1 Ngày 2

23998

YouTube Stream

Comments

http://www.gosugamers.net/lol/streams/95513-vcs-95512-tr-c-ti-p-vcs-mua-xuan-2018-tuyn-1-ngay-2