Start
Stream

VCS Promotion - 113763 - Trực tiếp Vòng Thăng Hạng VCS Mùa H

52197

YouTube Stream

Comments

http://www.gosugamers.net/lol/streams/113829-vcs-promotion-113763-tr-c-ti-p-vong-thang-hdhng-vcs-mua-he-2