Start
Stream

VCS - 113558 - Trực tiếp Vòng Thăng Hạng VCS Mùa Hè 2018

47754

YouTube Stream

Comments

http://www.gosugamers.net/lol/streams/113601-vcs-113558-tr-c-ti-p-vong-thang-hdhng-vcs-mua-he-2018