Start
Stream

VCS - 113519 - Vòng Thăng Hạng VCS Mùa Hè 2018

46353

YouTube Stream

Comments

http://www.gosugamers.net/lol/streams/113520-vcs-113519-vong-thang-hdhng-vcs-mua-he-2018