• Athletico
  vs
  Grayhound
  ESL AU & NZ Championship - Season 8
  Show 1 : 2
 • GZG
  vs
  Jade
  ESL AU & NZ Championship - Season 8
  Show 2 : 0
 • Avant G
  vs
  Genuine
  ESL AU & NZ Championship - Season 8
  Show 0 : 2
 • Grayhound
  vs
  GZG
  ESL AU & NZ Championship - Season 8
  Show 2 : 1
 • Athletico
  vs
  Genuine
  ESL AU & NZ Championship - Season 8
  Show 1 : 2
 • Jade
  vs
  Avant G
  ESL AU & NZ Championship - Season 8
  Show 0 : 2
 • GZG
  vs
  Genuine
  ESL AU & NZ Championship - Season 8
  Show 1 : 2
 • Jade
  vs
  Grayhound
  ESL AU & NZ Championship - Season 8
  Show 0 : 2
 • Athletico
  vs
  Avant G
  ESL AU & NZ Championship - Season 8
  Show 2 : 0
 • Genuine
  vs
  Jade
  ESL AU & NZ Championship - Season 8
  Show 2 : 1