• Grayhound
  vs
  Dark Sided
  AOC Cybergamer Premier League Spring 2017
  Show 16 : 11
 • Grayhound
  vs
  Dark Sided
  AOC Cybergamer Premier League Spring 2017
  Show 16 : 13
 • Avant G
  vs
  SIN
  AOC Cybergamer Premier League Spring 2017
  Show 15 : 19
 • Avant G
  vs
  SIN
  AOC Cybergamer Premier League Spring 2017
  Show 11 : 16
 • Dark Sided
  vs
  Athletico
  AOC Cybergamer Premier League Spring 2017
  Show 9 : 16
 • Dark Sided
  vs
  Athletico
  AOC Cybergamer Premier League Spring 2017
  Show 20 : 22
 • Grayhound
  vs
  Chiefs
  AOC Cybergamer Premier League Spring 2017
  Show 16 : 13
 • Grayhound
  vs
  Chiefs
  AOC Cybergamer Premier League Spring 2017
  Show 16 : 3
 • Athletico
  vs
  Kings
  AOC Cybergamer Premier League Spring 2017
  Show 1 : 0
 • Athletico
  vs
  Kings
  AOC Cybergamer Premier League Spring 2017
  Show 1 : 0