SLTV #1

2133

TwitchTV

Comments

http://www.gosugamers.net/dota2/streams/1344-sltv-1